Lover for Helgeland- og Namdal Harehund Klubb stiftet 1969

 

Vedtatt av årsmøtet den 15.03.2017

 

Lovene er godkjent av Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) for

Norsk Kennel Klub (NKK) den 21.04.2017

 

 

Kap 1 Innledende bestemmelser

 

§1-1 Organisasjon og virkeområde

 

Klubbens navn er Helgeland- og Namdal Harehundklubb, og forkortes til HNHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er gjennom Norske

Harehundklubbers Forbund (NHKF) medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

 

Klubben omfatter rasene tilsluttet Norske Harehundklubbers Forbund.

 

Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Namdal og Nordland.

 

Klubben har verneting der leder bor.

 

§1-2 Formål

 

Helgeland- og Namdal Harehundklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge,

Samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund.

Helgeland- og Namdal Harehundklubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder.

 

 

§1-3 Definisjoner

 

Klubbens organer:

 

- Årsmøtet

- Ekstraordinært årsmøte

- Styret

- Valgkomite

Kap 2 Medlemskap og krav til dette

 

 

 

§2-1 Medlemskap

 

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller

hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som

medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

 

 

 

§2-2 Medlemskontingent

 

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er

fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.

 

 

Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

 

 

 

§2-3 Medlemsplikter

 

Medlemmene er forpliktet til å støtte Helgeland- og Namdal Harehundklubb og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge Helgeland- og Namdal Harehundklubbs og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

 

§2-4 Opphør av medlemskap

 

Medlemskap i klubben opphører ved:

 

a) Utmeldelse

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling

og/eller annen uregulert gjeld til klubben

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

 

 

§2-5 Disiplinær reaksjoner

 

Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m. m gjelder i sin helhet.

Kap 3 Organisasjon

 

§3-1 Høyeste myndighet

 

 Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 15. mars.

 

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av

lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾

flertall).

 

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

 

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

 

Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

 

§3-2 Møte og stemmerett

 

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig

medlemskap.

 

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

 

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.

 

På klubbens årsmøte kan NHKF møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke

stemmerett.

 

§3-3 Innkalling

 

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

 

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal

sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.

 

Med innkallelsen skal følge:

 

 

- Dagsorden

 

- Årsberetning

 

- Regnskap med revisors beretning

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i

hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

 

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med-

lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

 

 

 

§3-4 Årsmøtets oppgaver.

 

Årsmøtets oppgaver er og:

 

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

c) Behandle årsberetning

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning

e) Godkjenne budsjett for neste år

f) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger

g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På

dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av

kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt, og kan kun aksepteres dersom kandidater til verv

ikke er foreslått i innkallingen eller dersom foreslåtte kandidat av andre grunner ikke er

valgbar.

h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.

i) Utnevnelse av Æresmedlemmer/Hederstegn. Klubben betaler kontingent for

æresmedlemmer.

j) Velge:

- Leder for 2 år

- 4 styremedlemmer for 2 år

 

 

Øvrige styreverv fordeles mellom styremedlemmene hvert årsmøte

 

o Nestleder

o Sekretær

o Kasserer

 

 

- 2 varamedlemmer for 1 år

- 2 Revisorer med vararevisor for 2 år.

- Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1

År.

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

 

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

 

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Se pkt g)

 

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

 

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene for-langer det.

 

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag

til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

 

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

 

Kap 4 Styret mv.

 

§4-1 Styret

 

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

 

 

§4-2 Vedtak og representasjon

 

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.

 

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det

skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene, NHKF og

NKK.

 

§4-3 Styrets oppgaver er å

 

- lede klubben mellom årsmøtene

- avholde årsmøte

- drive klubben i samsvar med klubbens formål

- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet

- oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for

særkomiteer, eventuelt redaktør

- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen

- oppnevne representant til NKK-regionen årsmøte

- oppnevne representanter til NHKFs RS.

 

 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

 

§5-1 Valgkomite

 

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for

komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de

verv som skal besettes.

 

§5-2 Revisor

 

Årsmøtet velger 2 revisorer og 1 vararevisor. Revisorene reviderer regnskapene og avgir

beretning til årsmøtet.

 

Både revisorer og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i

regnskapsførsel.

 

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser

 

§6-1 Lovendringer

 

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene

og endringer av disse må sendes NHKFs styre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

 

§6-2 Tolking av lovene

 

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som

følge av medlemskapet i NKK via NHKF jf. Norsk Kennel Klubs lover § 6-1.

 

§6-3 Oppløsning

 

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må

stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

 

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke

årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NHKF.